Loading...
Cập nhật đầu mối hỗ trợ thông tin

MFast xin nhắc lại đến Anh/Chị đầu mối hỗ trợ thông tin kể từ ngày 08/02/2021:

Gửi email đến: saleadmin@digitel.vn để yêu cầu hỗ trợ các vấn đề liên quan đến:

  • Hồ sơ xin cấp code tất cả các dự án
  • Cập nhật tình trạng code
  • Yêu cầu cắt code/nghỉ việc/mở lại code
  • Chuyển vị trí
  • Xin CAT MC

Tất cả các hộp mail nhận yêu cầu liên quan của bộ phận cấp code trước đây sẽ ngừng hoạt động kể từ ngày 08/02/2021:

Xin trân trọng thông báo!