[CIMB Bank] Thông báo bảo trì hệ thống

CIMB Bank thông báo về việc bảo trì hệ thống vào ngày 20 – 21/03/2021, vì vậy các bạn lưu ý với khách hàng:

1/ Các hồ sơ khởi tạo sẽ tạm dừng ở bước duyệt, hệ thống bảo trì xong sẽ duyệt lại bình thường

2/ Tất cả các hồ sơ đang đến bước Chờ ký văn kiện tín dụng nếu không kí kịp trong tuần này, CIMB Bank sẽ hủy để Sales lên lại hồ sơ mới vào tuần sau, nên các bạn nhắc khách hàng sắp xếp kí sớm đối với các hồ sơ đang KYC!

Các bạn cập nhật thông tin và hướng dẫn khách hàng nhé