Loading...
Điều chỉnh quyền lợi sản phẩm bảo hiểm Trụ Cột Gia Đình

Bảo Hiểm Viễn Đông - VASS thông báo điều chỉnh các quyền lợi bảo hiểm đối với sản phẩm Bảo Hiểm Trụ Cột Gia Đình như sau:

  • Điều chỉnh thời gian chờ đối với các quyền lợi bảo hiểm
  • Điều chỉnh chi phí trợ cấp nằm viện đối với Gói Vàng và Gói Kim Cương

A - Thời gian chờ:

 A. BỆNH ĐẶC BIỆT, ĐỘT QUỴ

Hiện tại

Điều chỉnh mới

 Tử vong, thương tật vĩnh viễn do bệnh đặc biệt,

Sau 180 ngày

Sau 180 ngày

Tửvong, thương tật vĩnh viễn do đột quỵ

Sau 2 ngày

Sau 60 ngày

 B. DỊCH BỆNH, BỆNH THÔNG THƯỜNG VÀ BỆNH KHÁC

 Tử vong do dịch bệnh

Sau 2 ngày

Sau 60 ngày

Tử vong do bệnh thông thường và bệnh khác

Sau 30 ngày

Sau 60 ngày

C. TRỢ CẤP NẰM VIỆN, KỂ TỪ NGÀY NẰM VIỆN THỨ 3, TỐI ĐA 180 NGÀY/ NĂM (MỨC MIỄN THƯỜNG: 2 NGÀY NẰM VIỆN ĐẦU TIÊN/ MỖI LẦN NẰM VIỆN)

Dịch bệnh, đột quỵ

Sau 2 ngày

Sau 60 ngày

Bệnh đặc biệt, Bệnh thông thường

Sau 30 ngày

Sau 60 ngày

 

B - Chi phí trợ cấp nằm viện

C. TRỢ CẤP NẰM VIỆN, KỂ TỪ NGÀY NẰM VIỆN THỨ 3, TỐI ĐA 180 NGÀY/ NĂM (MỨC MIỄN THƯỜNG: 2 NGÀY NẰM VIỆN ĐẦU TIÊN/ MỖI LẦN NẰM VIỆN)

Dịch bệnh, đột quỵ, Bệnh đặc biệt, Bệnh thông thường

  • Gói vàng: 250,000đ/ ngày
  • Gói kim cương: 500,000đ/ ngày
  • Gói vàng: 150,000đ/ ngày
  • Gói kim cương: 300,000đ/ ngày

 

C - Lưu ý:

  1. Thời gian áp dụng: Đối với đơn bảo hiểm thành công từ 01/04/2023
  2. Thông báo này sẽ KHÔNG ẢNH HƯỞNG đến quyền lợi của khách hàng đã tham gia bảo hiểm Trụ cột gia đình trước ngày 01/04/2023
  3. Chi tiết thông tin về sản phẩm, bạn tham khảo Tại Đây
  4. Công văn thông báo điều chỉnh quyền lợi từ nhà bảo hiểm VASS: Xem tại đây

Các bạn cập nhật và đảm bảo tư vấn đúng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng để tránh xảy ra những khiếu nại của khách hàng sau này

Chúc bạn thành công!