Loading...
Điều khoản chung về xử lý dữ liệu cá nhân

 

Các từ viết tắt/Giải thích từ ngữ:

-   Khách hàng: Người có nhu cầu mua sắm sản phẩm/dịch vụ do Công ty hoặc Công ty và Bên thứ ba hợp tác phát hành.

-   Công ty: Công ty Cổ phần Giải Pháp Thanh Toán Số

-   Giấy CNĐKDN số: 0314647863

-   Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Athena, 146-148 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

-   MFast: Ứng dụng di động; Website https://mfast.vn/ thuộc sở hữu của Công ty.

Khách hàng và Công ty đồng ý các nội dung sau liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng:

1. Loại dữ liệu được xử lý và mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

Khách hàng đồng ý cung cấp cho MFast, và cho phép MFast xử lý tất cả dữ liệu cá nhân của Khách hàng mà MFast có thể thu thập được từ Khách hàng hoặc bất kỳ nguồn thông tin nào (ví dụ các đối tác cung cấp dữ liệu lớn hoặc các công ty thông tin tín dụng), bao gồm các dữ liệu cá nhân cơ bản và các dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo quy định của Nghị định 13/2023/NĐ-CP ngày 17/04/2023 (Nghị định 13/2023) của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân (gọi chung là “Dữ liệu”) cho mục đích thực hiện việc thẩm định, xem xét hỗ trợ mua trả chậm, ký hợp đồng và thực hiện (các) hợp đồng giữa các bên, sử dụng hợp đồng làm tài sản bảo đảm của MFast, thu hồi nợ (bao gồm cả việc thu hồi nợ bởi bên thứ ba), bán nợ, chăm sóc khách hàng, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, đối soát với các bên thứ ba cung cấp sản phẩm, dịch vụ do MFast hỗ trợ mua hàng trả chậm, và quảng cáo (gọi chung là “Mục đích”).

Cho mục đích của Điều khoản chung này, xử lý Dữ liệu có nghĩa là một hoặc nhiều hành động tác động tới Dữ liệu, bao gồm thu thập, ghi, phân tích, lưu trữ, thay đổi, tiết lộ, cấp quyền truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chuyển giao, xóa, hủy Dữ liệu hoặc các hành động khác có liên quan.

2. Chia sẻ Dữ liệu cho các bên khác và điều kiện để chia sẻ Dữ liệu

Khách hàng đồng ý cho MFast chia sẻ Dữ liệu trong nội bộ MFast bao gồm chủ sở hữu, các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng, và/hoặc chia sẻ Dữ liệu cho các bên thứ ba là đối tác của MFast (gọi chung là “Bên thứ ba”) nhằm thực hiện Mục đích. Theo đó, các Bên thứ ba sẽ được quyền xử lý Dữ liệu cho Mục đích và MFast sẽ có cam kết từ Bên thứ ba về việc bảo vệ Dữ liệu theo quy định của pháp luật.

3. Xử lý Dữ liệu tự động

Khách hàng đồng ý cho MFast và Bên thứ ba tự động xử lý Dữ liệu và sử dụng hệ thống phần mềm và các thuật toán để đưa ra quyết định về việc xử lý Dữ liệu.

4. Chuyển Dữ liệu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam

Khách hàng đồng ý cho MFast được chuyển Dữ liệu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam cho các Bên thứ ba (nếu có) để thực hiện Mục đích với điều kiện MFast sẽ có cam kết của các Bên thứ ba đó về việc có đầy đủ các biện pháp để đảm bảo việc bảo vệ và xử lý Thông tin theo quy định của pháp luật.

5. Thông báo về việc xử lý Dữ liệu

Khách hàng hiểu và đồng ý rằng việc xử lý Dữ liệu có thể diễn ra tại bất kỳ thời điểm nào sau khi Khách hàng thiết lập quan hệ với MFast, và Khách hàng đồng ý rằng MFast cũng như Bên thứ ba sẽ không phải gửi thông báo cho Khách hàng mỗi khi xử lý Thông tin (bao gồm cả việc xử lý Thông tin tự động).

6. Yêu cầu sửa đồi, xóa, ngừng sử dụng Dữ liệu

Khách hàng hiểu và đồng ý rằng, Khách hàng có quyền yêu cầu MFast sửa đổi, xóa, ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo quy định của Nghị định 13/2023.

Trong phạm vi pháp luật cho phép, Khách hàng có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với Công ty; và Công ty, bằng sự nỗ lực hợp lý, sẽ thực hiện yêu cầu hợp pháp và hợp lệ từ Khách hàng trong khoản thời gian luật định kể từ khi nhận được yêu cầu hoàn chỉnh và hợp lệ và phí xử lý liên quan (nếu có) từ Khách hàng, tùy thuộc vào quyền của Công ty được viện dẫn đến bất kỳ sự miễn trừ và/hoặc ngoại lệ này theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp Khách hàng rút lại sự đồng ý của mình, yêu cầu xóa dữ liệu và/hoặc thực hiện các quyền có liên quan khác đối với bất kỳ hoặc tất cả các dữ liệu cá nhân của Khách hàng, và tuỳ thuộc vào bản chất yêu cầu của Khách hàng, Công ty có thể sẽ xem xét và quyết định về việc không tiếp tục cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng. Các hành vi được thực hiện bởi Khách hàng theo quy định này sẽ được xem là sự đơn phương chấm dứt từ phía Khách hàng cho bất kỳ mối quan hệ nào giữa Khách hàng với Công ty và hoàn toàn có thể dẫn đến sự vi phạm nghĩa vụ hoặc các cam kết theo hợp đồng giữa Khách hàng với Công ty, đồng thời Công ty bảo lưu các quyền và biện pháp khắc phục hợp pháp của Công ty trong những trường hợp đó. Theo đó, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với Khách hàng cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh, và các quyền hợp pháp của Công ty sẽ được bảo lưu một cách rõ ràng đối với việc rút lại sự đồng ý này.

7. Quy tắc thiết lập, sửa đổi, bổ sung Điều khoản chung

Khách hàng hiểu và đồng ý rằng, Điều khoản chung được thiết lập, cập nhật theo từng thời điểm và công khai trên MFast. Khách hàng có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra thường xuyên để cập nhật các thay đổi. Việc tiếp tục quan tâm/tương tác với MFast sau khi Điều khoản chung có thay đổi sẽ được coi là Khách hàng đã chấp nhận các thay đổi đó.