Loading...
[Easy Credit] Điều chỉnh các sản phẩm vay hiện hữu

1/ Lý do thông báo:

  • Tối ưu hóa cấu hình sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
  • Tạm dừng một số sản phẩm chưa phù hợp.

2/ Nội dung thông báo:

2.1/ Điều chỉnh cấu hình vay của các sản phẩm hiện hữu tại Easy Credit, như sau:

2.2/ Tạm ngưng triển khai các sản phẩm sau:

  • Vay theo Hợp đồng tín dụng hết hiệu lực.
  • Vay theo thẻ hội viên Coop Mart (STANDARD, VIP, PREMIUM).

2.3/ Giữ nguyên thông tin các sản phẩm sau:

  • Vay theo Hóa đơn điện (≥600K).
  • Vay theo Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

3/ Lưu ý:

  • Luồng Portal Easy Credit (Extranet) áp dụng các điều chỉnh tại mục 2.1; 2.2 & 2.3
  • Luồng lên hồ sơ trên MFast (API) áp dụng điều chỉnh tại mục 2.2 & 2.3. (Không áp dụng các điều chỉnh như mục 2.1 mà vẫn theo thông tin sản phẩm trước đó)

4/ Ngày áp dụng: Từ ngày 07/12/2021 đến khi có thông báo mới

5/ Tài liệu đính kèm

Các bạn cập nhật thông tin nhé !