[Easy Credit] Điều chỉnh quy định tải chứng từ trong E Signing

1/ Lý do thông báo:

Cập nhật điều chỉnh quy định tải chứng từ trong E-Signing ở sao kê lương/ sao kê thẻ tín dụng.

2/ Nội dung thông báo:

EASY CREDIT cập nhật quy định số lượng hình ảnh chứng từ trong E-Signing từ 15 lên 30 trang, việc tải số lượng hình ảnh ở sao kê lương/sao kê thẻ tín dụng theo thứ tự ưu tiên như sau:

2.1/ Dưới 30 trang: chụp và upload đầy đủ tất cả các trang

2.2/ Trên 30 trang: upload theo thứ tự ưu tiên sau
– Trang đầu tiên (trang có thông tin KH và thông tin ngân hàng)
– Trang cuối cùng
– Trang có giao dịch chuyển lương 3 tháng gần nhất/ giao dịch thu nhập hàng tháng của 3 tháng lương gần nhất
– Các trang còn lại: ưu tiên các tháng gần nhất

NVKD lưu ý:

Cần thực hiện tuân thủ đúng theo quy định số lượng hình ảnh upload chứng từ trong E-Signing được ban hành trong bảng tin này.