Loading...
[Easy Credit] Điều chỉnh số khoản vay tối đa của khách hàng, đang có hiệu lực tại TCTD khác

1/ Lý do thông báo

Thông báo điều chỉnh số lượng khoản vay tối đa của khách hàng, đang có hiệu lực tại tổ chức tín dụng khác.

2/ Nội dung thông báo

Điều chỉnh quy định về số lượng khoản vay tối đa của KH đang có hiệu lực tại TCTD khác, chi tiết như sau:

Lưu ý: Quy định này áp dụng cho tất cả sản phẩm hiện hữu.

Ghi chú: các chính sách mới EASY CREDIT đã triển khai trong thời gian qua:

  1. KHÔNG GIỚI HẠN Khu vực kinh doanh tại các Tỉnh/TP bị ành hưởng bởi dịch bệnh.
  2. GIẢN LƯỢC CHỨNG TỪ sản phẩm CF_SURROGATE - Vay theo tổ chức tín dụng khác.
  3. GIẢN LƯỢC CHỨNG TỪ tại bước Ký Hợp đồng Tín dụng điện tử.
  4. TRIỂN KHAI LUỒNG TỰ ĐỘNG KHI Khách hàng/ Nhân viên kinh doanh thành công nhập OTP khi thực hiện hồ sơ vay.

[Click vào đây] để xem chi tiết thông báo các thay đổi trên

[Click vào đây] để xem chi tiết các sản phẩm Easy Credit

3/ Thời gian áp dụng: Từ 12:00 ngày 23/07/2021 cho đến khi có thông báo mới

Các bạn cập nhật thông tin!