[Easy Credit] Thông báo bảo trì hệ thống

1/ Lý do thông báo:

Hệ thống tạm ngưng để phục vụ bảo trì.

2/ Nội dung thông báo:

2.1/ Thời gian bảo trì hệ thống:

  • Bắt đầu: 9:30 giờ ngày 01/10/2021.
  • Kết thúc: 16:00 giờ ngày 01/10/2021.

2.2/ Các hoạt động bị ảnh hưởng:

  • Khởi tạo, xử lý hồ sơ.
  • Ký hợp đồng điện tử.
  • Nhận giải ngân.

Các bạn cập nhật thông tin để hướng dẫn khách hàng!