Loading...
Giới thiệu về sản phẩm vay hạn mức MCredit

1. Định nghĩa

Cho vay hạn mức: Là việc xác định và thỏa thuận với khách hàng một mức dư nợ cho vay tối đa được duy trì trong một khoảng thời gian nhất định và khách hàng được rút vốn nhiều lần theo nhu cầu.

2. Phương thức tính lãi

Khách hàng trả góp số tiền hàng kỳ bằng: 2.5% x dư nợ gốc trong hạn tại ngày thanh toán hàng kỳ + Số tiền lãi phát sinh trên dư nợ gốc trong kỳ theo số ngày thực tế (Tính theo 365 ngày)

Riêng kỳ cuối cùng, Khách hàng phải thanh toán toàn bộ dư nợ gốc còn lại + Số tiền lãi đã phát sinh nhưng chưa thanh toán + Tổng số tiền lãi phạt chậm trả đã dự thu trong trường hợp Khách hàng trả chậm trong vòng 5 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán theo lịch trả nợ (nếu có) + các khoản chi phí khác chưa thanh toán cho MCredit (nếu có).

3. Tái cấp hạn mức

 • MCredit định kỳ thực hiện tái cấp hạn mức đối với những khách hàng đủ điều kiện tái cấp hạn mức theo quy định của MCredit trong từng thời kỳ.
 • Sau tối thiểu 11 kỳ kể từ ngày ký hợp đồng cho vay hạn mức, KH có thể yêu cầu MCredit tăng hạn mức được cấp bằng cách gọi tới hotline của MCredit và cung cấp các giấy tờ chứng minh công việc, thu nhập, … theo Quy định của Mcredit trong từng thời kỳ.
 • Chi tiết các bước thực hiện quy trình xét tái cấp hạn mức và gia hạn thời gian duy trì hạn mức cho Khách hàng được quy định tại Quy trình xử lý nghiệp vụ khoản vay hạn mức số 01/2021/QT-Mcredit-TGĐ.m ngày 04/06/2021.

4. Phương thức tính lãi

 • Giải ngân theo hình thức chuyển khoản: Thời hạn tính lãi bắt đầu từ ngay ngày MCredit chuyển khoản cho Bên vay khoản vay từng lần tương ứng đến hết ngày liền trước ngày Bên vay hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cho MCredit theo các thỏa thuận trong Hợp đồng này và theo Đề nghị cho vay từng lần cụ thể (bao gồm đầy đủ gốc, lãi);
 • Giải ngân qua đại lý chi hộ: Thời hạn tính lãi bắt đầu từ ngay ngày Bên vay nhận tiền giải ngân của khoản vay từng lần tương ứng đến hết ngày liền trước ngày Bên vay hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cho MCredit theo các thỏa thuận trong Hợp đồng này và theo Đề nghị cho vay từng lần cụ thể (bao gồm đầy đủ gốc, lãi);

5. Kỳ tính lãi

 • Kỳ tính lãi đầu tiên được tính từ Ngày nhận nợ đến hết Ngày thanh toán hàng kỳ đầu tiên
 • Các kỳ tính lãi tiếp theo trừ Kỳ tính lãi cuối cùng bắt đầu từ ngày liền kề sau Ngày thanh toán hàng kỳ của một Kỳ trả nợ bất kỳ đến hết Ngày thanh toán hàng kỳ của Kỳ trả nợ liền kề kế tiếp
 • Kỳ tính lãi cuối cùng Kỳ tính lãi cuối cùng bắt đầu từ ngày liền kề sau ngày thanh toán hàng kỳ của kỳ trả nợ liền trước đó đến hết ngày liền kề trước ngày thanh toán của kỳ trả nợ cuối cùng.

6. Phương thức khách hàng đề nghị giải ngân

 • Cách 1: Giải ngân qua APP ĐU ĐỦ Hoặc APP MB BANK, Khách hàng có thể lên để chọn giải ngân số tiền cho mình. (Tối thiểu là 3 triệu, tối đa là hạn mức còn lại của khách hàng)
 • Cách 2: Khách hàng yêu cầu giải ngân qua Hotline của MCredit 1900 63 67 69 hoặc qua các công cụ hỗ trợ khác của MCredit được triển khai trong từng thời kỳ

7. Hình thức giải ngân

 • Giải ngân chuyển khoản: Yêu cầu Khách hàng có tài khoản của MB. Giải ngân qua tài khoản của khách hàng tại Ngân hàng Quân Đội
 • Giải ngân tiền mặt: Qua đại lý chi hộ của MCredit như Viettel Store, Bưu điện.

8. Trả nợ trước hạn

 • Bất cứ thời điểm nào: Trong thời hạn hợp đồng cho vay hạn mức, Khách hàng có thể yêu cầu trả nợ trước hạn một phần hoặc toàn bộ dư nợ của hợp đồng bằng cách thông báo cho Mcredit qua số hotline và nhận được sự đồng ý của MCredit
 • Mức phí trả nợ trước hạn:
  • Khách hàng trả nợ trước hạn một phần dư nợ hoặc toàn bộ dư nợ nhưng chưa tất toán hợp đồng: Miễn phí trả nợ trước hạn.
  • Khách hàng tất toán hợp đồng cho vay hạn mức trước thời hạn kết thúc của hợp đồng: Phí tất toán hợp đồng trước hạn = 5% (x) dư nợ gốc trong hạn tại ngày xử lý trả nợ trước hạn, tối thiểu 1.650.000 VNĐ