Hoa hồng Trực Tiếp Sp Tài chính - MFast

Hoa hồng Trực Tiếp Sp Tài chính

Hoa Hồng Trực Tiếp được tính khi bạn trực tiếp giới thiệu, tư vấn khách hàng tham gia sản phẩm thành công hoặc trực tiếp mua, sử dụng các sản phẩm trên MFast

Hoa hồng cho sản phẩm tài chính được tính theo bảng sau: