Thao tác giới thiệu khách hàng vay

Đây là vai trò dành cho cộng tác viên bán hàng, chỉ cần tìm kiếm và giới thiệu khách hàng...