Giới thiệu khách hàng

Đây là vai trò dành cho cộng tác viên bán hàng, chỉ cần tìm kiếm và giới thiệu khách hàng...