Quy định về quyền sở hữu cộng tác viên trên MFast

Người dùng được phép tự chuyển thành cộng tác viên (CTV) tự do hoặc thành cộng tác viên của người khác khi thỏa 1...