Loading...
[MAFC]- Cập nhật quy định về người tham chiếu

MFast xin gửi đến Anh/Chị quy định người tham chiếu như sau:

Kể từ ngày 07/12/2020 Chấp nhận người tham chiếu là người thân của KH, không yêu cầu người tham chiếu phải có thông tin trong sổ hộ khẩu thuộc các trường hợp đặc biệt theo bảng mô tả dưới đây,

Thông tin áp dụng ngày 07/12/2020

Anh/chị cập nhật thông tin