Loading...
[MAFC] Lưu ý khi nhập địa chỉ khách hàng

Sales lưu ý về việc nhập đúng địa chỉ khách hàng theo nội dung bên dưới để tránh hồ sơ bị trả về

  • Trường địa chỉ hiện tại: BẮT BUỘC NHẬP
  • Trường địa chỉ hộ khẩu: BẮT BUỘC NHẬP nếu KHÁC địa chỉ HIỆN TẠI. Nếu trùng địa chỉ hiện tại thì KHÔNG CẦN NHẬP

Sale nhập địa chỉ hiện tại ở khung đỏ chỉ bao gồm địa chỉ chi tiết số nhà, đường, thôn, xóm,... không nhập những thông tin đã chọn bên dưới sẽ khiến địa chỉ qua F1 của MAFC bị trùng lặp và bị trả lỗi.

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin