[MAFC] Quy định ngày thanh toán tiền vay hàng tháng

MFast xin gửi đến Anh/Chị thông tin dự án cập nhật Ngày thanh toán tiền vay hàng tháng áp dụng cho tất cả các sản phẩm Tín chấp:

+  Đối với KH thanh toán theo kênh thông thường: Loại bỏ ngày thanh toán tiền vay hàng tháng vào ngày “25”. KH chỉ được chọn ngày thanh toán tiền vay hàng tháng vào ngày 1/ 5/ 10/ 15/ 20

+  Ngày chính thức áp dụng: 27/11/2020

Kế hoạch triển khai và hướng dẫn vận hành đối với ngày thanh toán tiền hàng tháng

Thông tin được áp dụng từ 27/11/2020

 Anh/chị cập nhật thông tin nhé !