Loading...
[MCredit]- Nội dung sửa đổi, bổ sung sản phẩm CF CS

MFast thông báo các nội dung sửa đổi, bổ sung của sản phẩm CS CF như sau:

Sản phẩm Nội dung cũ Nội dung sửa đổi, bổ sung
CF A 60 Khoản vay của KH tại TCTD khác đã trải qua tối thiểu 04 kỳ trả nợ Ngừng triển khai
CF A 50 – Khoản vay của KH tại TCTD khác đã trải qua tối thiểu 06 kỳ trả nợ – Độ tuổi Khách hàng: 20 – 60 tuổi – Khoản vay của KH tại TCTD khác đã trải qua tối thiểu 06 kỳ trả nợ. – Số lượng TCTD có quan hệ: Tối đa 02 TCTD (không bao gồm thẻ tín dụng) – Độ tuổi Khách hàng26 – 60 tuổi – DTI max: 45%
CF C 50 – Lãi suất: 50% – Độ tuổi Khách hàng: 20 – 60 tuổi   Sửa đổi thành sản phẩm CF C 45 – Lãi suất: 45% – Số lượng TCTD có quan hệ: Tối đa 02 TCTD (không bao gồm thẻ tín dụng). – Độ tuổi Khách hàng26 – 60 tuổi – DTI max: 45%
CF FAST 60 – Khoản vay của KH tại TCTD khác đã trải qua tối thiểu 04 kỳ trả nợ – Độ tuổi Khách hàng: 20 – 60 tuổi     – Khoản vay của KH tại TCTD khác đã trải qua tối thiểu 06 kỳ trả nợ – Số lượng TCTD có quan hệ: Tối đa 02 TCTD (không bao gồm thẻ tín dụng – Độ tuổi Khách hàng: 26 – 60 tuổi – DTI max: 45%
  • Thời gian áp dụng (dự kiến): Từ 16/09/2020, áp dụng với các hồ sơ mới nhập liệu trên hệ thống từ ngày 16/09/2020.

Thể lệ sản phẩm chi tiết sẽ được MFast thông báo ngay sau khi có quyết định về thời gian áp dụng chính thức.

Anh/Chị cập nhật thông tin để tư vấn chính xác cho khách hàng