Loading...
[MCredit] Triển khai chương trình ưu đãi hỗ trợ khách hàng giai đoạn Covid 19

MCredit xin thông báo triển khai: “Chương trình hỗ trợ Khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19 năm 2021” với nội dung cơ bản sau:

1/ Đối tượng Khách hàng: Khách hàng là công nhân, nhân viên công ty, Công chức nhà nước, quân nhân

2/ Sản phẩm áp dụng: Áp dụng với sản phẩm cho vay tiền mặt sau:

3/ Địa bàn triển khai: Từ 21h00 ngày 09/08/2021, Áp dụng thêm cho tỉnh Khánh Hòa

4/ Nội dung ưu đãi: KH là đối tượng thoản mãn điều kiện mục 1, 2, 3 thì được áp dụng một trong hai chương trình hỗ trợ như sau:

  • Chương trình hỗ trợ 1: Áp dụng lãi suất 0% trong 3 kỳ trả nợ đầu của khoản vay
  • Chương trình hỗ trợ 2: Ân hạn gốc và lãi trong 3 kỳ trả nợ đầu nếu KH cung cấp được Giấy xác nhận/ thông báo giảm/ tạm dừng lương của công ty.

Bảng tính mẫu lãi suất áp dụng cho chương trình ưu đãi khách hàng

5/ Thời gian bắt đầu triển khai: Áp dụng hồ sơ mới từ ngày 04/08/2021. Quyết định này có hiệu lực đến hết 31/12/2021 hoặc đến khi có thông báo mới thay thế.

Các bạn cập nhật thông tin