Loading...
[Mirae Asset] Cập nhật thông tin dự án

Mirae Asset thông báo các thay đổi liên quan đến sản phẩm và quy trình như sau:

1/ Cập nhật Quy định chung về sản phẩm: Quy định thêm về việc cung cấp thông tin người thân làm tham chiếu không có trong Hộ Khẩu:

Trường hợp 5: SHK có thông tin KH và người thân, nhưng người thân không đủ sức khỏe, tâm thần và được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền để làm thông tin tham chiếu.

Áp dụng từ ngày 12/05/2021.

2/ Thông báo từ ngày 19/05/2021 SIP Dak Lak sẽ ngừng hoạt động.

Các bạn lưu ý để hướng dẫn khách hàng nhé!