Loading...
[Mirae Asset] Cập nhật thông tin sản phẩm

MFast xin gửi cập nhật về quy định cung cấp thông tin tham chiếu từ MAF như sau:

Đối với sản phẩm vay tiền mặt: Người tham chiếu bắt buộc có ít nhất 1 người thân (18 tuổi -  70 tuổi) phải có thông tin trong sổ hộ khẩu (Cùng sổ hộ khẩu với KH):

  • Trường hợp Sổ hộ khẩu chỉ có thông tin của KH và Vợ/Chồng của KH HOẶC Sổ hộ khẩu chỉ có thông tin của KH và Vợ/Chồng và những người thân khác dưới 18 tuổi hoặc trên 70 tuổi thì Vợ/Chồng sẽ được coi là người tham chiếu.
  • Trường hợp KH tách khẩu, Chấp nhận người thân cùng thuộc sổ hộ khẩu được tách với điều kiện địa chỉ SHK được tách phải trùng với địa chỉ SHK của KH. NVKD lưu ý nộp cả 2 SHK (bao gồm SHK của KH và SHK của người thân) để làm hồ sơ.

Thông tin được áp dụng từ 20/11/2020

Anh/chị cập nhật thông tin !