Loading...
[Mirae Asset] Cập nhật thay đổi sản phẩm vay theo thẻ tín dụng

MFast thông báo về việc cập nhật thay đổi sản phẩm CCS - Vay theo thẻ tín dụng:

CÁCH XÁC ĐỊNH NHÓM GOOD/ VIP CỦA SẢN PHẨM VAY THEO HẠN MỨC THẺ TÍN DỤNG – CCS

1/ Nhóm CC GOOD: Áp dụng cho các tổ chức phát hành thẻ tín dụng thuộc Group 2: hạn mức Thẻ tín dụng ≥ 20 triệu VÀ < 50 triệu;

2/ Nhóm CC VIP: Áp dụng cho các tổ chức phát hành thẻ tín dụng thuộc Group 1:  hạn mức Thẻ tín dụng ≥ 50 triệu.

Chi tiết tham khảo: Danh sách tổ chức phát hành thẻ TD

Lưu ý:
* Trường hợp Ngân hàng phát hành thẻ thuộc Group 2 nhưng hạn mức Thẻ tín dụng ≥ 50 triệu sẽ áp dụng theo nhóm CC GOOD.

Thông tin được áp dụng từ 18/11/2020

Anh/chị lưu ý cập nhật thông tin !