Loading...
[Mirae] Bắt buộc tham gia bảo hiểm khoản vay

Mirae Asset thông báo về việc áp dụng bắt buộc Bảo Hiểm Khoản Vay đối với hồ sơ vay như sau:

Từ ngày 01/08/2022, đối với hồ sơ mới lên hệ thống, bắt buộc tham gia bảo hiểm khoản vay. Bạn lưu ý tư vấn cho khách hàng về bảo hiểm khoản vay và nhấn chọn khi lên hồ sơ trên MFast.

Những hồ sơ lên mới và giải ngân từ ngày 01/08/2022, nếu không có bảo hiểm khoản vay sẽ không được ghi nhận hoa hồng từ MAF.

Bạn lưu ý trong quá trình tư vấn cho khách hàng nhé.