Loading...
Hướng dẫn đánh giá chất lượng người dùng bán hàng tài chính trên MFast

Khi bạn hoặc người dùng khác cùng tham gia bán hàng tài chính trên MFast dựa trên 3 nghiệp vụ: Giới thiệu hồ sơ, tư vấn bán hàng, hoặc thu hồ sơ vay khách hàng. Ở mỗi nghiệp vụ, những người hợp tác chung sẽ đánh giá kĩ năng, chất lượng xử lý hồ sơ trên cùng một khách hàng nằm đảm bảo tiến trình xử lý hồ sơ đạt hiệu quả.

Trường hợp người dùng bị đánh giá không tốt trong quá trình xử lý hồ sơ chung, sẽ bị cắt nghiệp vụ bán hàng và sẽ không được xử lý những hồ sơ khách hàng sau

Hướng dẫn tháo tác đánh giá chất lượng người dùng xử lý hồ sơ trên MFast: