Quy định về quyền sở hữu cộng tác viên trên CareFast

Cộng tác viên của bạn được phép tự chuyển thành cộng tác viên tự do hoặc thành cộng tác viên của người khác khi thỏa điều kiện: Không phát sinh bất kì thu nhập nào trong vòng 60 ngày liên tiếp

Lưu ý:

  • Khi Cộng tác viên của bạn rời đi, bạn sẽ không được nhận hoa hồng gián tiếp của cộng tác viên này tính từ thời điểm người này rời đi
  • Không phát sinh thu nhập được tính gồm thu nhập trực tiếp và thu nhập gián tiếp