Loading...
Quy định về quyền sở hữu cộng tác viên trên MFast

Người dùng được phép tự chuyển thành cộng tác viên (CTV) tự do hoặc thành cộng tác viên của người khác khi thỏa 1 trong những điều kiện sau:

  1. 30 ngày liên tiếp không phát sinh thu nhập nào
  2. 15 ngày liên tiếp không phát sinh thu nhập nào  Không xử lý hồ sơ (Lên hồ sơ mới hoặc xử lý hồ sơ sẵn có)
  3. 10 ngày liên tiếp không phát sinh thu nhập nào  không mở ứng dụng MFast

Khi có bất kỳ thay đổi hoặc hủy bỏ người hướng dẫn (RSA) hiện tại thì tất cả các cộng tác viên cấp dưới của bạn sẽ không còn thuộc quyền sở hữu của bạn nữa.

Lưu ý:

  • CTV không được thay đổi người giới thiệu của mình nhiều hơn 1 lần trong vòng 10 ngày (dù thoả các điều kiện trên).
  • Người giới thiệu sẽ không được nhận hoa hồng gián tiếp của CTV tính từ thời điểm người này rời đi
  • Thu nhập phát sinh được tính là [thu nhập trực tiếp] và [thu nhập gián tiếp]

Chúc các bạn thành công !