Loading...
Thông báo tạm ngưng sản phẩm thẻ tín dụng liên kết MCredit – MB (Thẻ tín dụng JCB)

MFast xin thông báo, từ ngày 16/08/2023, Dự án Thẻ tín dụng liên kết MCredit – MB (JCB) sẽ tạm ngưng để cập nhật.

Trong thời gian này, bạn tạm ngưng giới thiệu khách hàng dự án này. Những khách hàng được giới thiệu trước thời gian thông báo, MFast vẫn sẽ cập nhật kết quả và chi trả thu nhập trong trường hợp khách hàng mở thành công.

MFast sẽ thông báo đến bạn ngay khi sản phẩm được mở lại.