Thông báo hủy hồ sơ MCredit với code đại diện cũ

Vào ngày 19/03/2021, MFast sẽ hủy toàn bộ hồ sơ đang xử lý với 2 code đại diện cũ. Các hồ sơ này có thể lên lại với code đại diện bán hàng mới như đã thông báo vào ngày 01/03/2021

Code đại diện cũ:

Mã Code  Họ Tên
RD003100001 Dương Y Uyên
RD003000001 Phạm Đình Khanh

Code đại diện mới:

Mã Code Họ Tên
RD003000002 Võ Thị Tố Yên
RD003100002 Trịnh Thị Hữu Nghĩa

Chi tiết hướng dẫn điền phiếu thông tin khách hàng theo code mới: [Click vào đây]

Các bạn nắm thông tin để hồ sơ đạt hiệu quả tốt nhất nhé !