Loading...
Thông báo ngưng triển khai một số sản phẩm cho vay tiền mặt dự án SHB

MFast thông báo tạm ngưng một vài sản phẩm cho vay tiền mặt của dự án SHB FC, được áp dụng từ ngày 19/09/2023 như sau:

Sản phẩm cho vay tiền mặt dựa trên Hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ LIC 04, LIC 05
Sản phẩm cho vay tiền mặt dựa trên Hợp đồng Bảo hiểm phi nhân thọ và Hợp đồng Bảo hiểm sức khỏe N-LIC
Sản phẩm cho vay tiền mặt theo điểm tín dụng Khách hàng CRS
Sản phẩm cho vay tiền mặt dành cho Cán bộ nhân viên làm việc tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội STAFF LOAN
Sản phẩm vay đặc biệt VIP
Sản phẩm cho vay tiền mặt dành cho cán bộ nhân viên của Đối tác liên kết với Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội CORPORATE
Sản phẩm cho vay tiền mặt đối với Khách hàng cung cấp Chứng nhận đăng ký xe CCL

 

MFaster lưu ý các sản phẩm trên để ngưng giới thiệu tới khách hàng của mình nhé!

Tài liệu dự án SHB FC tham khảo tại đây