Web cập nhật loan Cash24 - MFast

Web cập nhật loan Cash24

Đối với những hồ sơ Cash24 giải ngân mà chưa được kéo về MFast, Sales lưu ý vào đường link: http://cash24.digitel.com.vn nhập thông tin để kéo Loan về.

Những hồ sơ chưa được kéo về trong ngày 11 và 12/01/2021 theo quy trình mới, Sales cũng thực hiện theo cách trên

Xin cảm ơn !