Bổ sung tính năng bán chéo hồ sơ đối với nghiệp vụ Giới thiệu khách hàng

MFast triển khai tính năng bán chéo đối với nghiệp vụ Giới thiệu khách hàng, và điều chỉnh về số lượng hồ sơ khách hàng được giới thiệu

Điều chỉnh về số lượng hồ sơ một khách hàng trên MFast đối với Nghiệp vụ Giới thiệu khách hàng

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Bán chéo hồ sơ là tính năng cho phép tư vấn viên trên MFast có thể khai thác lại thông tin khách hàng người dùng giới thiệu, để tư vấn sang các dự án khác trên MFast trong trường hợp không thỏa điều kiện vay theo dự án đã chọn trước đó, mà không ảnh hưởng đến quyền lợi của người giới thiệu.

Mỗi hồ sơ giới thiệu trên MFast, người dùng có quyền “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” cho phép tư vấn viên MFast bán chéo hồ sơ

  • Trường hợp đồng ý: Tư vấn viên sẽ tư vấn bán hàng dự án khác phù hợp với khách hàng và không ảnh hưởng đến quyền lợi của người giới thiệu
  • Trường hợp không đồng ý: trong trường hợp KH phù hợp với dự án khác, tư vấn viên sẽ gửi yêu cầu cho phép tư vấn bán chéo hồ sơ đến cho người dùng để xác nhận lại lần nữa trước khi thực hiện

Lưu ý: Trường hợp tư vấn viên tư vấn bán chéo hồ sơ thành công (Hồ sơ giải ngân), người giới thiệu vẫn sẽ hưởng hoa hồng giới thiệu khách hàng theo chính sách MFast (Thông báo từng thời điểm)

[Click vào đây] để xem hướng dẫn nghiệp vụ Giới thiệu khách hàng trên MFast

Các bạn cập nhật thông tin nhé !