Loading...
PTF Lending tạm dừng một vài sản phẩm thuộc chương trình cho vay Hộ Gia Đình

MFast thông báo sẽ tạm dừng các sản phẩm thuộc chương trình cho vay Hộ gia đình của dự án PTF Lending bao gồm:

- Cashloan RL Family A

- Cashloan RL Family B

- Cashloan RL Family C

- Cashloan RL Family D

- Cashloan RL Family E

Hiệu lực áp dụng: Áp dụng với các hồ sơ mới lên hệ thống kể từ ngày 14/11/2023. Với các hồ sơ đang tồn tại trên hệ thống, sẽ được tiếp tục tiến hành theo đúng quy trình.

Tài liệu dự án PTF Lending tham khảo tại đây