Loading...
Tạm ngưng dự án PTF Lending

MFast thông báo tạm ngưng dự án PTF Lending từ 00H00 ngày 01.04.2024.

Trong thời gian tạm ngưng, thu nhập vẫn sẽ được chi trả trong suốt quá trình 30 ngày sau đó theo quy định của dự án. MFaster vẫn có thể theo dõi hồ sơ của khách hàng thông qua ứng dụng MFast.

Trong thời gian dự án tạm ngưng, MFaster có thể lên hồ sơ cho các dự án như Mirae Asset, F88, SHB Finane,...

MFaster lưu ý thông tin nhé!